کمک هزینه درمانی

گزارش خدمات خانه ای بی

خانه ای بی
EB home service

خانه ای بی با هدف حمایت از بیماران ای بی مبالغی را جهت کمک هزینه درمانی از قبیل (انجام امور دندانپزشکی ، جراحی بالون ، جراحی دست و پا و ...) به صورت دورهای به حساب بیماران پروانه ای واریز می کند.