رنج بیماران پروانه ای از تحریم پانسمان

گفتگو با بیماران و والدینشان

خانه ای بی

مادر بیمار: فقط برای یک لحظه خودتان را جای ما بگذارید …

«خانه ای بی»  تنها نهاد رسمی ملی حمایت از بیماران پروانه ای در سراسر کشور است که با حمایت مادی و حمایت معنوی خیرین نیک اندیش به بیماران خدمت می کند. اینک به جای جای ایران سفر می کنیم ؛ و به دیدار پروانه های عزیزمان می رویم ، پای درد و دل آنها می نشینیم تا شاید مرهم و تسکینی بر قلبهای دردمندشان باشیم.

بیماران ای بی برای بهبود زخم های خود به «پانسمان meplex » نیاز دارند که از یک شرکت سوئدی وارد می شود و توسط خانه “ای بی” بین بیماران توزیع می شود که متاسفانه تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه آمریکا، مانع ورود این پانسمان به کشور شده است و دولت سوئد در اقدامی عجیب دادخواست وکیل بیماران پروانه‌ای را جهت ارسال پانسمان‌های مخصوص برای بیماران ایرانی رد کرد. در پی این اقدام ، تعداد قابل توجهی از این بیماران، جان خود را از دست داده و برخی دیگر نیز دچار آسیب‌های جدی جسمانی مانند قطع عضو شدند و عده‌ای نیز با درد و رنج ناشی از نبود پانسمان لازم زندگی را می‌گذرانند. ‌

موضوعات مرتبط

با این مقاله مطالعه کنید

اخــــبار و مقــــالات مرتبــــط

بـــا مـــا همـــراه خواهـــید بـــود