کمک هزینه معیشت بهمن ۱۴۰۱ به حساب بیماران واریز شد

خانه ای بی

اطلاعیه پرداخت کمک هزینه معیشت بیماران ای بی

 کمک هزینه ماهانه معیشت بیماران پروانه ای ، ظهر امروز سه شنبه، مورخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ به حساب ۹۱۰ بیمار تحت پوشش در سراسر کشور واریز شد.

خانه ای بی به ازای هر نفر مبلغ  ۲/۵۰۰/۰۰۰ میلیون ریال کمک هزینه معیشت واریز کرده ،که به صورت سراسری واریزی انجام شده مبلغ ۲/۲۷۵/۰۰۰/۰۰۰ میلیارد ریال است.

موضوعات مرتبط

با این مقاله مطالعه کنید

اخــــبار و مقــــالات مرتبــــط

بـــا مـــا همـــراه خواهـــید بـــود