ارسال بسته های دارویی سهمیه مهر ماه ۱۳۹۸

بــامشکــلات بیمــاران آشنــا شویــد

خانه ای بی

گزارش ارسال بسته های دارویی برای ۵۲۹ نفر از بیماران تحت پوشش خانه ای بی:   کلیه اقلام فوق از طریق اداره پست به درب منزل بیماران ارسال شده است.   گزارش ماهانه ارسال بسته های دارویی برای بیماران را در اینجا ببینید  

گزارش ارسال بسته های دارویی برای ۵۲۹ نفر از بیماران تحت پوشش خانه ای بی:

 

کلیه اقلام فوق از طریق اداره پست به درب منزل بیماران ارسال شده است.

 

گزارش ماهانه ارسال بسته های دارویی برای بیماران را در اینجا ببینید

 

موضوعات مرتبط

با این مقاله مطالعه کنید

اخــــبار و مقــــالات مرتبــــط

بـــا مـــا همـــراه خواهـــید بـــود