ارسال پانسمان بیماران پروانه ای اردیبهشت ماه

بــامشکــلات بیمــاران آشنــا شویــد

خانه ای بی

به اطلاع می رساند امروز مورخ ۲۲ اردیبهشت ماه سهمیه پانسمان اردیبهشت ماه برای عزیزان ارسال گردید. گزارش عملکرد به حضور شما همراهان عزیز تقدیم می گردد.

به اطلاع می رساند امروز مورخ ۲۲ اردیبهشت ماه سهمیه پانسمان اردیبهشت ماه برای عزیزان ارسال گردید.

گزارش عملکرد به حضور شما همراهان عزیز تقدیم می گردد.

موضوعات مرتبط

با این مقاله مطالعه کنید

اخــــبار و مقــــالات مرتبــــط

بـــا مـــا همـــراه خواهـــید بـــود