کمک هزینه معیشت بیماران ای بی واریز شد

اطلاعیه فروردین 1402

خانه ای بی

۹۱۲ کمک هزینه معیشت …

«کمک هزینه معیشت بیماران پروانه ای»  روز دوشنبه ، مورخ  ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ به حساب ۹۱۲ نفر از مددجویان  واریز شد. گفتنی است ، مبالغ واریز شده برای هر فرد، ۵/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال است؛ که جمع مبلغ واریز شده  در سراسر کشور،  ۴/۵۶۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیارد ریال است.

موضوعات مرتبط

با این مقاله مطالعه کنید

اخــــبار و مقــــالات مرتبــــط

بـــا مـــا همـــراه خواهـــید بـــود