واریز کمک هزینه ماهیانه – مهر ماه ۱۳۹۸

بــامشکــلات بیمــاران آشنــا شویــد

خانه ای بی

کمک هزینه ماهیانه بیماران پروانه ای واریز شد. در ادامه طرح ماهیانه واریز کمک هزینه های نقدی بیماران پروانه ای، این بیماران، سهمیه مهر ماه خود را دریافت نمودند. خانه ای بی در این مرحله برای ۵۷۵ نفر از بیماران مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و مجموعا ۵۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال واریز نمود.   گزارش کلی واریز تمامی مراحل […]

کمک هزینه ماهیانه بیماران پروانه ای واریز شد.

در ادامه طرح ماهیانه واریز کمک هزینه های نقدی بیماران پروانه ای، این بیماران، سهمیه مهر ماه خود را دریافت نمودند.

خانه ای بی در این مرحله برای ۵۷۵ نفر از بیماران مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و مجموعا ۵۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال واریز نمود.

 

گزارش کلی واریز تمامی مراحل کمک هزینه دارو و درمان را در اینجا ببینید

 

 

موضوعات مرتبط

با این مقاله مطالعه کنید

اخــــبار و مقــــالات مرتبــــط

بـــا مـــا همـــراه خواهـــید بـــود