گزارش ارسال پانسمان خانه ای بی – ۱۴۰۲

خانه ای بی

حامی پروانه هایمان هستیم

یکی از خدمات اصلی خانه ای بی به بیماران پروانه ای، ارسال دوره ای پانسمان می باشد.

هر بیمار با  توجه به نوع بیماری و شدت زخم ، سهمیه پانسمان دریافت میکند. البته این مقدار قطعا کافی نیست. یعنی در صورت وجود پانسمان و حل مشکل تحریم پانسمان، این مقدار باید بسیار بیشتر از انجه در حال حاضر بیماران عزیز پروانه ای دریافت میکنند باشد.

در این صفحه گزارش ارسال پانسمان به تفکیک دوره های  ارسال، خدمت شما نیکوکاران گرامی ارائه می شود.

 

 

 

 

 

گزارش ارسال پانسمان گزارش ارسال پانسمان

 

موضوعات مرتبط

با این مقاله مطالعه کنید

اخــــبار و مقــــالات مرتبــــط

بـــا مـــا همـــراه خواهـــید بـــود