گزارش واریز هدیه تولد – سال ۱۴۰۱

در این شادی سهیم باشید

خانه ای بی

خانه ای بی به پروانه های متولدین هر ماه، مبلغی به عنوان هدیه تولد تقدیم میکند. این هدیه با مهر شما امکانپذیر است. در این شادی سهیم باشید

خلاصه گزارش پرداخت هدیه تولد به بیماران پروانه ای ۱۴۰۱

 

 

موضوعات مرتبط

با این مقاله مطالعه کنید

اخــــبار و مقــــالات مرتبــــط

بـــا مـــا همـــراه خواهـــید بـــود