گزارش: سهمیه ارسال پانسمان توسط خانه ای بی

بــامشکــلات بیمــاران آشنــا شویــد

خانه ای بی

از اصلی ترین خدمات خانه ای بی، ارسال پانسمان های مخصوص بیماران پروانه ای می باشد. این پانسمان ها در کاهش درد و بهبود وضعیت بیماران تاثیر به سزایی دارد. گزارش ارسال پانسمان در سالهای ۹۵، ۹۶ و ۹۷ در ادامه خدمت نیکوکاران و حامیان خانه ای بی، ارائه می گردد. گزارش سال ۱۳۹۵ گزارش […]

از اصلی ترین خدمات خانه ای بی، ارسال پانسمان های مخصوص بیماران پروانه ای می باشد. این پانسمان ها در کاهش درد و بهبود وضعیت بیماران تاثیر به سزایی دارد.
گزارش ارسال پانسمان در سالهای ۹۵، ۹۶ و ۹۷ در ادامه خدمت نیکوکاران و حامیان خانه ای بی، ارائه می گردد.

گزارش سال ۱۳۹۵

گزارش سال ۱۳۹۶

گزارش سال ۱۳۹۷

 

گزارش سال ۱۳۹۸

گزارش کلی

موضوعات مرتبط

با این مقاله مطالعه کنید

اخــــبار و مقــــالات مرتبــــط

بـــا مـــا همـــراه خواهـــید بـــود