ارسال پانسمان بیماران پروانه ای شهریور ماه (سری دوم)

بــامشکــلات بیمــاران آشنــا شویــد

خانه ای بی

به اطلاع می رساند امروز مورخ ۲۴ شهریور ماه سهمیه پانسمان مرداد ۱۴۰۰ ماه برای عزیزان ارسال گردید.

به اطلاع می رساند امروز مورخ ۲۴ شهریور ماه سهمیه پانسمان مرداد ۱۴۰۰ ماه برای عزیزان ارسال گردید.

موضوعات مرتبط

با این مقاله مطالعه کنید

اخــــبار و مقــــالات مرتبــــط

بـــا مـــا همـــراه خواهـــید بـــود

منتشر شده در 10 دی 1401

گزارش ارسال پانسمان سال ۱۴۰۰

جزئیات بیشتر