گزارش ارسال پانسمان سال ۱۴۰۰

بــامشکــلات بیمــاران آشنــا شویــد

خانه ای بی

یکی از نیازهای اساسی بیماران پروانه ای، پانسمان است. اما به دلیل نوع زخم و حساسیت بالای پوست، این بیماران به پانسمان های ویژه احتیاج دارند.

 

موضوعات مرتبط

با این مقاله مطالعه کنید

اخــــبار و مقــــالات مرتبــــط

بـــا مـــا همـــراه خواهـــید بـــود