واریزی کمک هزینه دارو و درمان شهریور ماه

بــامشکــلات بیمــاران آشنــا شویــد

خانه ای بی

به شکرانه الهی کمک هزینه دارو و درمان شهریور ماه برای ۸۰۲ نفر از پروانه های ایران زمین هر یک دو میلیون ریال واریز شد.

به شکرانه الهی کمک هزینه دارو و درمان شهریور ماه برای ۸۰۲ نفر از پروانه های ایران زمین هر یک دو میلیون ریال واریز شد.

موضوعات مرتبط

با این مقاله مطالعه کنید

اخــــبار و مقــــالات مرتبــــط

بـــا مـــا همـــراه خواهـــید بـــود

منتشر شده در 10 دی 1401

گزارش ارسال پانسمان سال ۱۴۰۰

جزئیات بیشتر