پک پانسمان

گزارش خدمات خانه ای بی

خانه ای بی
ارسال پانسمان

یکی از نیازهای اساسی بیماران پروانه ای، پانسمان است. اما به دلیل نوع زخم و حساسیت بالای پوست، این بیماران به پانسمان های ویژه احتیاج دارند.

آخرین بروزرسانی 22 خرداد 1403

گزارش ارسال پانسمان سال۱۳۹۷

آخرین بروزرسانی 21 خرداد 1403

گزارش ارسال پانسمان سال ۱۳۹۸

آخرین بروزرسانی 21 خرداد 1403

گزارش ارسال پانسمان سال ۱۳۹۶

آخرین بروزرسانی 21 خرداد 1403

گزارش ارسال پانسمان سال ۱۳۹۹

آخرین بروزرسانی 21 خرداد 1403

گزارش ارسال پانسمان سال ۱۴۰۳

آخرین بروزرسانی 29 فروردین 1403

گزارش ارسال پانسمان خانه ای بی – ۱۴۰۲

آخرین بروزرسانی 21 خرداد 1403

گزارش ارسال پانسمان سال ۱۴۰۰

آخرین بروزرسانی 29 فروردین 1403

گزارش ارسال پانسمان خانه ای بی – سال ۱۴۰۱