گزارش ارسال پانسمان خانه ای بی – سال ۱۴۰۱

خانه ای بی

خانه ای بی به صورت ماهیانه برای بیماران، پانسمان ارسال میکند. گزارش ارسال پانسمان سال ۱۴۰۱ به پیوست خدمت نیکوکاران گرامی ارائه میشود.

یکی از خدمات اصلی خانه ای بی به بیماران پروانه ای، ارسال دوره ای پانسمان می باشد.

هر بیمار با  توجه به نوع بیماری و شدت زخم ، سهمیه پانسمان دریافت میکند. البته این مقدار قطعا کافی نیست. یعنی در صورت وجود پانسمان و حل مشکل تحریم پانسمان، این مقدار باید بسیار بیشتر از انجه در حال حاضر بیماران عزیز پروانه ای دریافت میکنند باشد.

در این صفحه گزارش ارسال پانسمان به تفکیک دوره های  ارسال، خدمت شما نیکوکاران گرامی ارائه می شود.

ما در خانه ای بی امانت دار مهرورزی شما هستیم.

این صفحه پس از هر ارسال به روزرسانی خواهد شد.

 

 

موضوعات مرتبط

با این مقاله مطالعه کنید

اخــــبار و مقــــالات مرتبــــط

بـــا مـــا همـــراه خواهـــید بـــود