ارسال پانسمان سهمیه تیر ماه ۱۳۹۸

بــامشکــلات بیمــاران آشنــا شویــد

خانه ای بی

پانسمان سهمیه تیر ماه بیماران پروانه ای ارسال شد. این پانسمان ها با توجه به نیاز های بیماران تهیه و پس از بسته بندی در بسته های ویژه، از طریق پست برای کلیه بیماران نیازمند پانسمان ارسال گردید. پانسمان های ارسالی این دوره از انواع Mepilex تولید سوئد بوده و در انواع نقره دار و […]

پانسمان سهمیه تیر ماه بیماران پروانه ای ارسال شد.

این پانسمان ها با توجه به نیاز های بیماران تهیه و پس از بسته بندی در بسته های ویژه، از طریق پست برای کلیه بیماران نیازمند پانسمان ارسال گردید.

پانسمان های ارسالی این دوره از انواع Mepilex تولید سوئد بوده و در انواع نقره دار و معمولی در سایز های مختلف متناسب با نیاز هر بیمار ارسال و همچنین آموزش های لازم نیز به خانواده ها ارائه می گردد.

خانه ای بی در سدد است با آموزش مناسب نحوه استفاده از پانسمان ها، به خانواده ها، در وحله اول از صدمات ناشی از استفاده غلط کاسته و همینطور به بهبود کیفیت زندگی بیماران کمک کند.

شما نیکوکاران و همراهان گرامی نیز می توانید با برقراری تماس با خانه ای بی، در امر تهیه و توزیع پانسمان ها شریک باشید.

روابط عمومی خانه ای بی

 

موضوعات مرتبط

با این مقاله مطالعه کنید

اخــــبار و مقــــالات مرتبــــط

بـــا مـــا همـــراه خواهـــید بـــود