واریز کمک هزینه دارو و درمان سهمیه دی ماه ۱۳۹۷

بــامشکــلات بیمــاران آشنــا شویــد

خانه ای بی

کمک هزینه دارو و درمان دی ماه ۱۳۹۷ امروز برای ۵۳۳ نفر از بیماران تحت پوشش واجد شرایط واریز شد. امروز مورخ ۱۲ دی ماه، کمک هزینه دارو و درمان در قالب پرداختی های ماهانه برای هر نفر ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و مجموعا ۱٫۰۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال واریز گردید.

کمک هزینه دارو و درمان دی ماه ۱۳۹۷ امروز برای ۵۳۳ نفر از بیماران تحت پوشش واجد شرایط واریز شد.

امروز مورخ ۱۲ دی ماه، کمک هزینه دارو و درمان در قالب پرداختی های ماهانه برای هر نفر ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و مجموعا ۱٫۰۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال واریز گردید.

موضوعات مرتبط

با این مقاله مطالعه کنید

اخــــبار و مقــــالات مرتبــــط

بـــا مـــا همـــراه خواهـــید بـــود